Walne zjazdy

Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy za 2015r

14 maja 2016r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Członkowie Walnego Zjazdu przyjęli sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej orz sprawozdanie finansowe z działalności w 2015r i udzielił Zarządowi absolutorium.

Walny Zjazd wybrał nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Dziekujemy za tak liczne uczestnictwo i zaangażowanie naszych członków w dalszą działalność naszego Stowarzyszenia.

Dołożymy wszelkich starań żeby sprostać zgłoszonym przez Państwa wnioskom i realizować zadania zgodnie z oczekiwaniem.

 

 

Walny Zjazd Sprawozdawczy 2013

ZAPROSZENIE

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” w Gdańsku zawiadamia, że uchwałą nr. 2/2013 z dnia  08.05.2013 zwołuje :

ZWYCZAJNY WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY z działalności za 2012r, który odbędzie się  w dniu 08 czerwca 2013r w Klubie „Szafir” – Domu Kombatanta na Gdańskiej Zaspie ul. Kombatantów 4.

Zapraszamy w pierwszym terminie zebrania o godz. – 15.00

w drugim terminie o godz.  15.30

 

PORZĄDEK  OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego

(z działalności za 2012r)

w dniu 08 czerwca 2013

Otwarcie Zjazdu- (Przewodnicząca Stowarzyszenia)
Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu
Odczytanie przez Przewodniczącego Zjazdu programu – przyjęcie porządku obrad
Wybór komisji : Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej
Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania i ważności Zjazdu
Sprawozdanie Zarządu za 2012r – odczyta Przewodnicząca Gabriela Nawrot
Sprawozdanie finansowe za 2012r – odczyta księgowa Jadwiga Pacak
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – odczyta Przewodniczący Sławomir Dworski
Dyskusja nad sprawozdaniami
Głosowanie – podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2012r (głosowanie jawne)
Wolne wnioski i dyskusja
Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej głosowania i podjętych uchwał, oraz  Komisji Wnioskowej
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego

Walny Zjazd Sprawozdawczy 2010

W dniu 09 kwietnia 2011r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział. Walny Zjazd przyjął sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010r, sprawozdanie finansowe, oraz udzielił absolutorium Zarządowi. Serdecznie dziękujemy za zaufanie, poparcie dla naszych starań i działań podjętych na bieżący rok działalności. Dołożymy wszelkich starań aby z podjętych zobowiązań wywiązać się zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Na naszej stronie umieszczony jest przyjęty przez Walny Zjazd bilans, rachunek wyników, sprawozdanie Zarządu oraz protokół z Walnego wraz z podjętymi uchwałami.

Walny Zjazd Sprawozdawczy 2009

W dniu 10 kwietnia 2010r odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział. Walny Zjazd przyjął sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009r, sprawozdanie finansowe, oraz udzielił absolutorium Zarządowi. Serdecznie dziękujemy za zaufanie, poparcie dla naszych starań i działań podjętych na bieżący rok działalności. Dołożymy wszelkich starań aby z podjętych zobowiązań wywiązać się zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Na naszej stronie umieszczon jest przyjęte przez Walny Zjazd sprawozdanie Zarządu oraz protokół z Walnego wraz z podjętymi uchwałami.