STATUT

STATUT

G D A Ń S K I E G O  S T O W A R Z Y S Z E N I A     I N W A L I D Ó W

N A R Z Ą D U     R U C H U 

„SOLIDARNOŚĆ”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów  Narządu Ruchu SOLIDARNOŚĆ”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 § 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

 § 3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania są takie same lub zbieżne do celów i zadań Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć lub współorganizować fundacje według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

 § 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 § 5.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Nazwa Stowarzyszenia i LOGO jest prawnie zastrzeżone.

   Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6.

 1. Cele Stowarzyszenia:

1)  zrzeszanie inwalidów narządu ruchu i osób ich wspomagających dla wzajemnej pomocy w prowadzeniu szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej,

2) integracja osób niepełnosprawnych ze sprawnymi,

3) podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,

4)      działalność charytatywna,

5)      działalność rehabilitacyjna,

6)      aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

7)      działalność w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia,

8) działalność w zakresie przeciwdziałania patologii i wykluczeniu  osób niepełnosprawnych w ich środowisku,

9) nawiązywanie, rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskami  osób niepełnosprawnych w integrującej się Europie i w świecie.

10)  reprezentowanie osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności  poprzez:

1)      prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych,

2)      niesienie pomocy materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym,

3)      działalność informacyjną,

4)      organizowanie obozów, wycieczek,

5)      organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,

6)      organizowanie szkoleń i kursów,

7)      współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność pożytku publicznego.

4. Stowarzyszenie cały dochód z działalności odpłatnej przeznacza na realizację celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających.

3)      członków honorowych

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będąca osobą niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu lub o widocznym kalectwie, jej opiekun czy członek rodziny.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu lub dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 10.

Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Stowarzyszenia.

 § 11

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

4)      brania udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)      regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3)      brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

§ 13.

 1. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,  ma prawo  zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Stowarzyszenia , a także w sprawach szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej inwalidów narządu ruchu,
 2. Brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu.

2. Zarząd uchwałą  decyduje o wykluczeniu tych członków, którzy bez ważnych powodów nie opłacali składek przez okres dwóch lat lub nie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków a także o wykluczeniu tych, którzy podejmują działania niezgodne z celami Stowarzyszenia  lub głęboko sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3. W uchwale o której mowa w ust. 2  Zarząd podaje przyczyny  wykluczenia.

4. Członkowi  wykluczonemu uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania się od uchwały, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, do Walnego Zjazdu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu Zjazdu. Decyzja Zjazdu jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walny Zjazd Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna,

§ 16.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 17.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród osób, które w wyborach do władz w trakcie Zjazdu otrzymały w kolejności największą ilość głosów. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać dwóch członków władz.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci więcej niż dwóch członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowiska.

 Walny Zjazd

§ 18.

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, Walny Zjazd może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

§ 19.

 1. Zwyczajny Walny Zjazd może być Sprawozdawczo- Wyborczy lub Sprawozdawczy.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy odbywa się co 4 lata.
 3. Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy zwołuje się w trakcie kadencji raz w roku, w   terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 4. Nie udzielenie w czasie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia powoduje automatycznie odwołanie dotychczasowego Zarządu i wybór nowego.
 5. Nowy Zarząd jest wybierany na okres do końca czteroletniej kadencji.

§ 20.

 1. Walny Zjazd zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków najpóźniej na 14 dni przed jego terminem . Zawiadomienie powinno zawierać informacje odnośnie terminów, miejsca i porządku Walnego Zjazdu.
 2. W Walnym Zjeździe Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi.

§ 21.

 1. Obrady Walnego Zjazdu otwiera Prezes Zarządu, po otwarciu przeprowadza wybory Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.
 2. Prezydium Walnego Zjazdu wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 22.

 1. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie Zjazdu nie uczestniczy co najmniej połowa  ogólnej liczby członków, wówczas po upływie 30 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia obrad Walnego Zjazdu quorum stanowią obecni na zebraniu Walnego Zjazdu członkowie Stowarzyszenia i uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zjazdu w szczególności należy:

1)      ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

2)      uchwalenie statutu i jego zmian,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek  Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu, który nie otrzymał absolutorium nie mogą kandydować w wyborach do nowego Zarządu,

5)      wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

6)      rozpatrywanie wniosków adresowanych do Walnego Zjazdu,

7)      nadawanie godności członka honorowego,

8)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

9)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku,

§ 24.

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Stowarzyszenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)      na wniosek co najmniej 1/10 członków Stowarzyszenia.

2.  Zjazd powinien  być zwołany najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

3. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego Zjazdu.

Zarząd

§ 25.

 1. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem między Zjazdami, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zjazdem Członków.
 2. Członkiem zarządu może zostać tylko osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Każda osoba wybrana do Zarządu jest zobowiązana niezwłocznie po wyborze złożyć oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ?

§ 26.

 1. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu członków.
 2. Zarząd wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu obywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż cztery razy w roku i muszą być protokołowane.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Do ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, względnie członka Zarządu i osoby upoważnionej przez Zarząd

§ 27.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zjazdu,

2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5)      zwoływanie Walnego Zjazdu,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

7)   składanie sprawozdań ze swej działalności w przypadku ustąpienia całego składu Zarządu za okres pełnienia  funkcji.

8)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe,

9)      uchwalanie regulaminu Zarządu i innych regulaminów przewidzianych w statucie,

10)  powoływanie doradców lub zespołów doradców.

11)  ustalanie wysokości składek członkowskich i regulaminu zawierającego zasady ich płacenia.

§ 28.

 1. Zarząd może powołać sekretariat Zarządu Stowarzyszenia na zasadach obsady etatowej celem prowadzenia bieżących prac administracyjno-biurowych Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd określa również regulamin i zasady pracy Sekretariatu Zarządu Stowarzyszenia a także liczbę pracowników etatowych w tym Sekretariacie.
 3. Zarząd dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników, w tym także członków Zarządu do realizacji projektów w których wynagrodzenie wypłacane jest z dotacji?

§ 29.

 1. Doradcy lub zespół doradców, o których mowa w § 27 pkt 10, to osoby które swoją wiedzą i umiejętnościami będą wspomagać Zarząd w realizacji  celów stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu  członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością  głosów, w obecności co najmniej  dwóch z ogólnej liczby członków, przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4)   zwołanie  Zwyczajnego Walnego Zjazdu, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem tj. po upływie kadencji władz Stowarzyszenia,

4)      składanie na Walnym Zjeździe wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

5)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe.

§ 32.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia, w szczególności członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Każda osoba wybrana do Komisji Rewizyjnej jest zobowiązana niezwłocznie po wyborze złożyć oświadczenie że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i że nie jest członkiem Zarządu oraz że nie pozostaje z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.?

§ 33.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział  w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 34.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 35.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki i inne przysporzenia majątkowe, dokonywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub inne jednostki organizacyjne,

3)      subwencje,

4)      dotacje,

1)      zbiórki publiczne,

2)      wpływy z działalności statutowej odpłatnej,

3)      dochody z majątku Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37.

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd.
 2. Dochody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe oraz na pokrycie kosztów działalności.
 3. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów, jej pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych niżej „osobami bliskimi”
 4. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 38

 1. Do ważności oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu oraz osoby upoważnionej przez Zarząd.
 2. Główny Księgowy parafuje oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39.

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walny Zjazd Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 40.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe w dniu 15.01.2011 r

 

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia:

 1.Nawrot Gabriela

 2.Skuza Halina

 3.Witkowska Wiesława

 4.Śliwa Barbara

 5.Wołodko Ryszard