REALIZOWANE PROJEKTY I KONKURSY

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2023

I. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PFRON

 

W dniu 10 maja 2023 roku przedstawiciele Zarządu Naszego Stowarzyszenia podpisali  Aneks Nr 2 do Umowy 7 czerwca 2022  nr ZZO/000408/11/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kolejny rok realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania: „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych pod nazwą

„CENTRUM INFORMACJI I PORADNICTWA PRAWNO SPOŁECZNEGO”

TERMIN REALIZACJI – OD 01 KWIETNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2024 ROKU

KWOTA DOFINANSOWANIA Z PFRON NA OKRES OD 01 KWIETNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2024 ROKU – 160.709,52 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć 52/100 złotych)

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU – 173.368,32 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 32/100 złotych)

W ramach projektu prowadzić będziemy PUNKT INFORMACJI, w ramach którego prowadzony będzie:

PUNKT INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Porady będą udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia, lub pod numerem telefonu 725-524-431

PORADY PSYCHOLOGA

udzielane w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 725-524-431

PORADY PRAWNE

Udzielane w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 13.30 udzielane bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 725-524-431, 609 615 801

II. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI W RAMACH PROJEKTU PROO – 5

W maju 2023 roku została podpisana kolejna Umowa Nr 25/PROO/5/2023 z Narodowym Instytutem Wolności na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa na dopłatę do podwyższonego czynszu najmu i opłat za media” na okres od dnia 01.07.2023 do 31.12.2023 roku.

Kwota dofinansowania – 5580,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)

Pozwoli to nam na dofinansowanie czynszu i opłat (media) po 930,00 złotych w każdym miesiącu, począwszy od lipca. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, zważywszy, że czynsze i opłaty za media znaczne wzrosły w porównaniu do roku 2022.

Dziękujemy