Zmiana warunków pracy

Pytanie:

Zakład pracy zaproponował zmianę warunków pracy polegająca na zmianie miejsca świadczenia pracy w innej miejscowości czy w takim wypadku pracownik ma obowiązek wyrazić zgodę na zmianę tych warunków i jakie są konsekwencje w przypadku złożenia odmowy.

Odpowiedź;

W przypadku przyjęcia proponowanej zmiany:

– pracownik musi otrzymać na piśmie wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia uzależnionego od jego stażu pracy, takie wypowiedzenie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron.

W przypadku odmowy przyjęcia:
– pracownik ma prawo po upływie połowy okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu proponowanych warunków, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia.