Ulga rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnością za rok 2015

Zgodnie z informacja podaną na stronie Ministerstwa Finansów osoba niepełnosprawna, jak również osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna (opiekun)  przy rozliczaniu się za rok 2015 może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.


1/ wydatki uprawniające do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej dzielą się na:

 

wydatki nielimitowane, takie jak:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia, odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 
Wydatki limitowane
? należą do nich wydatki poniesione na:
 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa ? maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym ? maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatni ka mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne ? maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi wdanym miesiącu a kwotą 100 złotych

 

Należy pamiętać, że każdy wydatek musi być udokumentowany. Nie stanowi podstawy do odliczeń sam paragon na zakup określonego leku, wymagana jest faktura.

Przykład z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów z 2015 roku:

Jeżeli w marcu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w kwietniu 120 zł, a w maju i czerwcu po 200 zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 220 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Miesiąc Faktyczny

wydatek

Przysługujące

odliczenie

Sposób obliczenia kwoty odliczenia
Marzec 90 zł 0 zł 90 – 100 < 0
Kwiecień 120 zł 20 zł 120 – 100 = 20 zł
Maj 200 zł 100 zł 200 – 100 = 100 zł
Czerwiec 200 zł 100 zł 200 – 100 = 100 zł
SUMA 610 zł 220 zł

 

Upadłość konsumencka

Wiele osób boryka się z długami, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Zdarza się, że długi te rosną a wierzyciele nie chcą podejmować żadnych rozmów ugodowych.  Wówczas można skorzystać z tzw. „upadłości konsumenckiej”, regulowanej przepisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.  Znowelizowane przepisy ustawy, które obowiązują od  roku 2015 zmieniają dotychczasowy układ sił pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Co to oznacza w praktyce. To, że  twoim wierzycielom może wreszcie zacznie zależeć, żeby nie dopuścić do procedury upadłościowej. A jeśli już do niej dojdzie – to masz szansę na umorzenie części długów.

Głównym założeniem jest to,  żeby doprowadzić do spłacenia długów, ale też to, żeby dłużnik mógł wyplątać się z pętli zadłużenia.

Sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką między innymi w sytuacji, gdy stan sprawy będzie wskazywał, że dłużnik dopuścił się  nadmiernego zadłużenia wskutek rażącego niedbalstwa lub celowego działania.
Koszt wniosku o o upadłość konsumencką to 30,00 zł.
Należy jednak pamiętać, żeby dokładnie stosować się do wezwań Sądu, zwłaszcza dochować wyznaczonych w piśmie terminów, bowiem niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało odrzucenie wniosku, a kolejny w tej sprawie będzie można złożyć dopiero po upływie 10 lat. Ważne też, aby odbierać pisma. Nieodebranie  pisma w terminie np. awizowanego spowoduje, że takie pismo będzie traktowane za doręczone. Jakie może być rozstrzygnięcie Sądu. 

Sąd może:

 • umorzyć   część długów,
 • ustalić plan spłaty długów, obejmujący sprzedaż Twojego mieszkania lub też pozwalający Ci w tym mieszkaniu zostać (ale to tylko w wyjątkowych sytuacjach). Jeśli sąd zgodzi się na sprzedaż Twojego mieszkania, to komornik będzie musiał z uzyskanych pieniędzy dać Ci do ręki równowartość kwoty potrzebnej na wynajęcie mieszkania przez dwa lata (czyli mniej więcej 30.000 zł). Podobnie sprawa będzie wyglądała w stosunku do posiadanych ruchomości. One też mogą być sprzedane. Plan spłat  może wyglądać tak, że przez kilka lat będziesz oddawał np. połowę wynagrodzenia z zakazem zaciągania kolejnych długów, a jeśli rzetelnie się z tego wywiążesz, to reszta długów będzie umorzona. Strony mogę jednak same ustalić treść spłaty zobowiązania, a Sąd będzie mógł to zaakceptować.

Ważne, aby było zawarte stosowne porozumienie z wierzycielem, którego efektem będzie spłata zadłużenia a nie samo bankructwo dłużnika.

JUBILEUSZ

Z okazji 25-lecia działalności zorganizowaliśmy

„Jubileuszowy Koncert”

logo stowarzyszeniaUroczystość odbyła się 19 grudnia2016 o godz.16 00 w sali wystaw czasowych w Europejskim Centrum Solidarności Gdańsk Plac Solidarności 1 (parter).

 

Patronat Honorowy – Prezydent miasta Gdańsk Paweł Adamowicz.

Gość Honorowy – Pani Prezydentowa Danuta Wałęsa

W programie: prezentacja filmowa, odznaczenia, życzenia świąteczne – Koncert kolęd w wykonaniu chóru Akademii Medycznej z Gdańska (odbędą się warsztaty artystyczne i twórczości własnej).

Logo patronatu Przezydenta

Informacja o patronacie na stronie  www.gdansk.pl.

 

Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka

Pytanie:

Czy w przypadku rozwodu  z orzeczeniem winy męża będą przysługiwały alimenty byłemu małżonkowi?

Odpowiedź:

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Należy pamiętać, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

(Podst.prawna Art.60 Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

 

Zwolnienie z opłaty abonamentowej za telewizor

Pytanie:

Czy  osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym jest zwolniona z opłat abonamentowych.

 

Odpowiedź;

Zgodnie z ustawa o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat: 

1/ osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.5)),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.6)),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.7)),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),
8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567)
Zatem samo orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym nie jest przesłanką zwolnienia z opłat abonamentowych, chyba że osoba taka spełnia inne warunki zwolnienia wskazane powyżej. Należy też pamiętać o ty, że warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia jest złożenie stosownego oświadczenia w placówce pocztowej operatora. Zwolnienie z opłaty następuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono takie oświadczenie.

 

Zmiana warunków pracy

Pytanie:

Zakład pracy zaproponował zmianę warunków pracy polegająca na zmianie miejsca świadczenia pracy w innej miejscowości czy w takim wypadku pracownik ma obowiązek wyrazić zgodę na zmianę tych warunków i jakie są konsekwencje w przypadku złożenia odmowy.

Odpowiedź;

W przypadku przyjęcia proponowanej zmiany:

– pracownik musi otrzymać na piśmie wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia uzależnionego od jego stażu pracy, takie wypowiedzenie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron.

W przypadku odmowy przyjęcia:
– pracownik ma prawo po upływie połowy okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu proponowanych warunków, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia.

Czy osoba niepełnosprawna ma prawo wraz z psem asystującym wejść do urzędu miasta

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;
2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;
3) na plaże i kąpieliska.
Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.
Należy jednak pamiętać, że uprawnienie, o którym mowa nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Ponadto pies asystujący musi być wyposażony w uprząż a osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.